SÖZLÜ BİLDİRİLER

SS-001
Florometrik Yeni Bir Yöntemle {Klebsiella pneumoniae} Suşlarında Kolistin Direncinin İki Saat İçerisinde Saptanması
Maliheh Manteghi
SS-002
Rektal Sürüntü Örneklerinden Karbapenem Dirençli Enterobacterales ve Vankomisin Dirençli Enterekokların Saptanmasında Multiplex PCR Platformunun Performansının Değerlendirilmesi
Pınar Sağıroğlu
SS-003
Ozon Terapi: MDR Gram Negatif Suşlarda Alternatif Bir Silah Olabilir Mi?
Selin Uğraklı
SS-004
2018 ve 2020 yıllarına ait Acinetobacter baumannii suşlarının kolistin duyarlılık durumlarının karşılaştırılması
Nurullah UZUNER
SS-005
{Acinetobacter} türlerinde kolistin ve N- asetilsistein bileşiklerinin tek başına ve kombine antimikrobiyal etkilerinin in vitro değerlendirilmesi
Elif ÇALIŞKAN

SS-006
Yoğun bakım ünitelerinden gönderilen derin trakeal aspirat kültürlerinin 3 yıllık değerlendirmesi ve Covid-19 pandemisi sonrası değişiklikler
Barış Gülhan
SS-007
{Campylobacter spp}.’de makrolid direnç mekanizmaları: Aktif pompa, 23S rRNA, {rplD} ve {rplV} gen mutasyonları ve {ermB}
Beyza Öncel
SS-009
Yoğun Bakım Hastalarında Üreyen Gram-Negatif Bakterilerin Antibiyotik Duyarlılıklarına COVİD-19'un Etkisi
Merve Gürler
SS-010
Hastanemizden bildirilen ilk linezolide dirençli Staphylococcus aureus ve ilk linezolide dirençli Staphylococcus epidermidis
Bilgehan Ergan
SS-011
Karbapenem dirençli Klebsiella pneumoniae kan izolatlarında seftazidim-avibaktam duyarlılığının üç farklı yöntemle araştırılması
Ekin Kırbaş
SS-012
Brusellozun serolojik tanısında kullanılan testlerin uyum açısından karşılaştırılması
Tuğba Kula Atik
SS-013
Sjögren, Romatoid artrit ve Behçet Hastalarında BK Virüsün Araştırılması
Murat Türken
SS-014
Mycobacterium tuberclosis Yabanıl Tip ve Bazı Mutant rpoB Enzimlerinin Biyoinformatik Analizleri
Ofcan Oflaz
SS-015
COVID-19 hastalık sürecinde oluşan antikorların belirlenmesinde kullanılan yedi platformun analitik performansının değerlendirilmesi
Filiz Yarimcan
SS-016
Çoklu İlaç Dirençli {Acinetobacter baumannii} izolatlarına Özgü Litik Bakteriyofaj Eldesi ve Karakterizasyonu
Hilal Başak Erol
SS-017
COVID-19 Hastalarında Sekonder Bakteriyel Enfeksiyon Etkenleri ve Antibiyotik Direncinin Pandemi Öncesine Göre Değerlendirilmesi: Retrospektif Çalışma.
Mustafa Karataş
SS-018
Kolistinin Klebsiella pneumoniae İzolatlarında Etkinliğinin Belirlenmesinde Vitek-2 Sistemi ile Sıvı Mikrodilüsyon Yönteminin Karşılaştırılması
Şölen Daldaban Dinçer
SS-020
Escherichia Coli İzolatlarında Antibiyotik Direncinin Hızlı Tespiti İçin Kolorimetrik Yeni Bir Yöntem
Mehmet Akif Gün
SS-021
Antimikrobiyal hipertermi uygulaması ile swarming hareketinin inhibe edilmesi
Deniz Gazel
SS-022
{Acinetobacter baumanii} İzolatlarında Kolistin Direncinin Belirlenmesinde Kolorimetrik Yeni Hızlı Bir Antibiyotik Duyarlılık Test Yöntemi
Kübra Yıldırım
SS-023
Tüberküloz tanısında moleküler testler hayat kurtarıcı olabilir : Merkez Laboratuvar deneyimi
Ülkü Oral Zeytinli
SS-024
Erişkin ve Çocuk Yoğun Bakım Ünitelerinde Santral Sinir Sistemi, Kan ve Santral Venöz Kateterle ilişkili Hastane Enfeksiyonu Etkenlerinin Beş Yıllık Analizi
Pınar Şamlıoğlu
SS-025
İstanbul Bölgesi'nde SARS-CoV-2 Virüsü Tam Boy Genom Dizileme Ön Sonuçları
Mert Ahmet Kuşkucu
SS-026
COVID -19 hastalığı ilişkili rino-orbital mukormikoz: Vaka serisi
Esma Eren
SS-027
{Pseudomonas aeruginosa} İzolatlarının Biyofilm Üretimi ve Antibiyotik Direnci
Bahise Çağla Taşkın Dalgıç
SS-028
Neden hVISA/VISA Araştırmalarını Sadece Metisilin Dirençli {S.aureus} İzolatlarında Yapıyoruz? hVISA Fenotipinde İki Metisilin Duyarlı {S.aureus } İzolatı
Bahise Çağla Taşkın Dalgıç
SS-029
Çeşitli bakteriyofaj kokteyllerinin klinik MRSA ve MSSA izolatlarına in vitro antibakteriyel ve antibiyofilm etkinlikleri
Aylin Üsküdar Güçlü
SS-030
Kolistin Dirençli Karbapenemaz Üreten Klebsıella pneumoniae’da Antibiyotiklerin Sinerjistik Aktivitelerinin MALDI-TOF MS ile Belirlenmesi
Mustafa Altındiş
SS-031
COVID-19'a bağlı Akut Respiratuvar Distres Sendromu olan hastalarda kan dolaşımı enfeksiyonu için risk faktörleri
Esma Eren
SS-032
Hipermukoviskoz K. pneumoniae İzolatlarının Belirlenmesi ve Direnç Genlerinin Araştırılması
Şeyda Şilan Okalin
SS-033
Hipertansiyon Tedavisinde Kullanılan Kaptopril’in İn vitro Antibakteriyal Etkinliğinin Araştırılması
Ayşe Hümeyra Taşkın Kafa
SS-034
Kuzey Kıbrıs’ta Bir Üniversite Hastanesi’ndeki Klinik Örneklerden {Mycobacterium tuberculosis} Prevalansının Belirlenmesi
Gülten Hastürk
SS-035
Bursa Uludağ Üniversitesi SUAM’daki 2007-2019 Yılları Arasındaki Kan Kültür Üremelerinin Değerlendirilmesi
Nazmiye Ülkü Tüzemen
SS-036
Helichrysum armenium’un antikanser, anti-mikrobiyal, antibiyofilm aktivite ve quorum sensing baskılama potansiyeli
Ülkü Zeynep Üreyen Esertaş
SS-037
Vankomisin Dirençli Enterokok ve Stafilokok Türlerinde Bulunan Direnç Genlerinin Moleküler Yöntemle Tespiti
Sümeyra Kayalı
SS-038
Nadir bir karaciğer apsesi ve bakteriyemi etkeni: “Yersinia pseudotuberculosis”
Muhammed Alper Özarslan
SS-039
Anaerobik bakterilerin tanımlanmasında matriks aracılı lazer dezorpsiyon iyonizasyon uçuş zamanı kütle spektrometrisinin (MALDI-TOF MS) değerlendirilmesi
Mustafa Altındiş
SS-040
Biyoterör ajanı {Bacillus anthracis}’in MALDI-TOF-MS Yöntemiyle Tanımlanması
Süleyman Yalçın
SS-041
Enterobacterales İzolatlarında Fosfomisin Duyarlılığının Hızlı Tespiti
Eyyüp Karacan
SS-042
Kan örneklerinden izole edilen Enterococcus faecalis ve Enterococcus faecium izolatlarında in vitro seftobiprol daptomisin kombinasyonunun etkinliğinin araştırılması
Zeynep Şeyma Işık
SS-043
Sepsis Hastalarında Hemadsorpsiyon Tedavisinin Nötrofil/Lenfosit Oranı ve Prognoz üzerine etkisi
Suna Koç
SS-044
Kolistin Dirençli {Pseudomonas aeruginosa} İzolatlarında Resistomun Tam Genom Analizi ile Araştırılması
Cansel Vatansever
SS-045
Kolistin Maruziyetine {Klebsiella pneumoniae} Persister Hüclerinin Yanıtı
Cansel Vatansever
SS-046
Pozitif Kan Kültürü Şişesinden Direkt MALDI-TOF MS ile Hızlı Tanımlama
Hazan Zengin Canalp
SS-047
Akış Sitometrisi Temelli İdrar Analiz Cihazı UF-5000’in Gram Boyama Tahmin Özelliğinin Değerlendirilmesi
Dr. Ebru Fidan
SS-048
Multipleks PCR yöntemi ile 2018-2019 yıllarında saptanan solunum yolu patojenlerinin epidemiyolojik, klinik ve radyolojik özelliklerinin değerlendirilmesi
Nurcan Duman
SS-050
Kateter örneklerinden izole edilen {Stafilokok} türlerinin biyofilm özellikleri ve antibiyotik duyarlılığının araştırılması.
Yağmur Ekenoğlu Merdan
SS-051
Karbapenem dirençli enterobacterales türlerinde intravenöz fosfomisin’in in vitro etkinliğinin araştırılması
Özlem Aydemir
SS-052
Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesindeki Hastaların Endotrakeal Aspirat Örneklerinden İzole Edilen Bakterilerin Antibiyotik Direnç Oranları
Tuğba Ayvalık
SS-053
2019 Yılında Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae’da Kolistin Direnç Oranımız ve Kolistin Duyarlılık Belirleme Kapasitemiz
Zekiye BAKKALOĞLU
SS-054
Elizabethkingia meningoseptica (Chryseobacterium meningosepticum) outbreak and infection control measures
Fatma Erdem
SS-055
Bir üniversite hastanesinde izole edilmiş Acinetobacter baumannii klonlarının sekans tipleri ve dünyada yaygın klonlarla karşılaştırılması
Ayşe Nur Sarı Kaygısız
SS-056
COVID-19’da {IDO} Polimorfizmi ve {IDO}’nun Hastalık Patogenezindeki Muhtemel Rolü
Mert Karaca
SS-057
SARS-CoV-2 kalitatif ‘Real Time PCR’ ile elde edilen Ct (Cycle threshold) değerlerinin kantitatif ‘Real Time PCR’ sonuçları ile karşılaştırılması
Aylin Altay Koçak
SS-058
Türkiye’de SARS-CoV-2 D614G Varyantı ve Ko-mutasyonlarının Biyoinformatik Analizi
Sezin Ünlü
SS-059
KKTC’de COVID-19 Salgının Matematiksel Modelle İzlenmesi; R0 Bulaştırıcılık Sayısının Önemi
Nazife Sultanoğlu
SS-060
Atık Suda SARS-CoV-2 Varlığının Tespiti
Sabiha Aydoğdu
SS-061
COVID-19 Hastalarından İzole Edilen SARS-CoV-2 Virüsünün Yeni Nesil Dizileme ile Tüm Genom Dizi Analizi
Erdem Şahin
SS-062
Pandemi Döneminde SARS-CoV-2 ve Diğer Solunum Yolu Viral Etkenlerinin Birlikteliklerinin Değerlendirilmesi
Selin Yiğit
SS-063
KKTC Halkının COVID-19 Salgınında Farkındalığı, Uygulamaları Ve Tutumlarının İncelenmesi
Nazife Sultanoğlu
SS-064
Yetişkin ve Pediatrik Hastalarda SARS-CoV-2'nin Enfektivitesi ve Antikor Yanıtı
Gülin Özcan
SS-065
COVID-19 PCR TESTLERİNDE ERKEN ve GEÇ CT DEĞERLERİNE SAHİP ÖRNEKLERİN VNAT SOLÜSYONU İÇİNDEKİ STABİLİZASYON SÜRELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sultan Gülbahçe Orhan
SS-066
Farklı İnaktivasyon Metotlarının SARS COV-2 Virüsünün RT qPCR Çalışmalarında Tespit Değerleri Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi
Fatma Bayrakdar
SS-067
Covid-19 RT-qPCR Testi Pozitif Hastalarda Cq Değerlerinin Hastalığın Prognozu Ve RT-qPCR Sonucunun Negatifleşme Süresi İle İlişkisinin Araştırılması
Sedat Gülten
SS-068
Pandemi Sürecinde Laboratuvar Bilgi Yönetimi Deneyimi
Dilek Güldemir
SS-070
SARS CoV-2 RT-qPCR Testinde Thresholdu Geçmeyen Sigmoidal Eğriye Sahip Hastaların Değerlendirilmesi
Ayşe Özkaçmaz
SS-071
Covid-19 tanısında antikor test sonuçlarının firmalara göre karşılaştırılması
Çetin Kılınç
SS-072
Covid 19 Pandemisinde Türkiye’de Kullanılan Pcr Kitleri
Yüksel Akkaya
SS-073
COVID-19 enfeksiyonu tanısında tekrarlayan örnek alımının pozitiflik oranına etkisinin değerlendirilmesi
Rabia Can Sarınoğlu
SS-074
SARS-CoV-2 antikor kitlerinin performans değerlendirmesi
Ekin Kırbaş
SS-075
Doğal Sucul Ekosistemlerdeki Antibiyotik Direnç Çalışmalarının Bibliyometrik Analizi
Semanur Şahin
SS-076
Yeni Nesil Moleküler Yöntemlerin Çevre Biyoteknolojisinde Uygulamaları : Hayvan Sindirim Sistemi Örnekleri
Emine Gözde Özbayram
SS-077
DENİZEL ORTAMDAKİ SICAK NOKTALARDA SİNERJİSTİK ETKİ: MİKROPLASTİKLER VE ANTİBİYOTİĞE DİRENÇLİ GENLER
Emine Gözde Özbayram
SS-078
Çevresel Örneklerle Akut Toksisite Çalışmalarında Biyolüminesans Bakterilerin Avantajları
V. Zülal Sönmez
SS-079
Bazı antiseptiklerin {Acinetobacter baumannii} ve {Pseudomonas aeruginosa} izolatlarına karşı etkinliklerinin karşılaştırılması
Duygu Öcal
SS-080
20(27)-Octanor-Sikloastragenol’ün Mikrobiyal Transformayonu ve Elde Edilen Metabolitlerin Telomeraz Aktivasyonu Üzerine Etkileri
Güner Ekiz
SS-081
Kıbrıs Florasından/ Endemik Florasından Amaryllidaceae Familyasına Ait Bitkilerin Antibakteriyel ve Antibiyofilm Etkileri
Ender Volkan
SS-082
Bazı antidepresan etkin maddelerinin Acinetobacter baumannii‘de antibiyotik direnç gelişimi üzerine etkilerinin araştırılması
Suna Sibel Gürpınar
SS-083
Modifiye edilmiş FDA/BAM metodu ile marketlerde satışa sunulan tüm tavuk karkaslarından termofilik Campylobacter türlerinin izolasyonu ve identifikasyonu
Sevgi Erdoğan
SS-084
COVİD-19 Antikor Yanıtının Üç Farklı Test ile Değerlendirilmesi
Özgür Appak
SS-085
Kriptokok ve CMV menejitlerinin FilmArray Menejit/Ensefalit Paneli ile saptanması: İki Olgu Sunumu
Furkan Polat
SS-086
Anti-nükleer antikor test sonuçlarının indirekt immünofloresan antikor ve immünoblot yöntemı̇yle birlikte değerlendirilmesi
Server Yağcı
SS-087
Lyme hastalığının gelişmiş serolojik tanısı için yeni antijenlerin tanımlanması
Özlem Büyüktanır Yaş
SS-088
Ankara’da Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Pandemi Başlangıcından Bugüne PCR Laboratuvarı Süreçlerindeki Değişim
Mustafa Kocaağa
SS-089
Kan Bankacılığında İyi laboratuvar Uygulamalarına Temel Oluşturmak Üzere Hepatit B Tarama Testleri İçin İç Kalite Kontrol Serumlarının Geliştirilmesi
F. Yüce Ayhan
SS-090
Kan Kültürü Örneklerinden İzole Edilen {Candida} Türlerinde Antifungal Duyarlılığın Saptanmasında Standart Sıvı Mikrodilüsyon Yöntemine göre İki Farklı Ticari Sistemin İle Karşılaştırılması
Nihan Yıldız
SS-091
Aspergillus ve Candida Türlerinin Antifugal Duyarlılıkları
Ferhat Genç

SS-092
Penicillium Keratiti Olgusu
Zülal Aşçı Toraman
SS-093
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 2015-2020 Tarihleri arasında kandidemi epidemiyolojisinin irdelenmesi
Yasemin Zer
SS-094
Nötrofillerin Candida albicans’a karşı özgün yanıtının moleküler yöntemlerle incelenmesi
Gizem Babuççu

SS-095
Kandidemi etkeni Candida parapsilosis izolatlarında azol direncinin Sanger sekanslama yöntemi ile incelenmesi
Gizem Babuççu
SS-096
COVID-19 hastalarında Aspergillus enfeksiyonu birlikteliği
Muhammed Alper Özarslan
SS-097
Alerjik Rinit Ve Astım Hastalarında Nazofaringeal Mikrobiyotanın Araştırılması
Ayça Aydın Uysal

SS-098
Probiyotikli Yoğurt Tüketiminin Çölyak Hastalarının Serolojik Belirteçlerine Etkisinin Değerlendirilmesi
Büşra Çalışır
SS-099
Allojenik hematopoetik kök hücre nakillerinde mikrobiyotanın etkisi: engrafman ve GVHH
Ekin Ece Gürer
SS-100
Seçici noradrenalin gerialım inhibitörü reboksetinin intestinal mikrobiyom üzerine etkisi
Ceren Özkul

SS-101
Erken Çocukluk Çağı Çürüklerinde Etken Bakteriler ve Etiyolojik Faktörler
Nida Özcan
SS-102
Hücre içi patojenleri tanıyan inflamazom kompleksleri ve sepsis
Elif Eren
SS-103
Karaciğer Nakil Hastalarının Kan Kültürlerinden İzole Edilen Karbapenem Dirençli {Klebsiella pneumoniae} Suşlarının Moleküler Karakterizasyonu ve Seftazidim/Avibaktam (CAZ/AVB) Duyarlılığı
Elif Seren Tanriverdi

SS-104
Kuzey Kıbrıs’ta Solunum Yolu Viral Enfeksiyon Etkenlerinin Moleküler Epidemiyolojisi, 2016-2019
Ayşegül Bostancı
SS-105
H. pylori dış zar inflamatuvar protein A (OipA)’nın homolog rekombinasyon yöntemi kullanılarak silinmesi ile ΔoipA H. pylori G27 suşunun elde edilmesi
Sümeyye Akçelik Deveci
SS-106
Menenjit ve ensefalitli hastalarda hızlı sendromik moleküler panelin prospektif olarak değerlendirilmesi
Furkan Polat

SS-107
Santral Sinir Sisteminde Multiplex PCR Yöntemi ile Tespit Edilen Her Patojen Enfeksiyon Etkeni midir?
Mehmet Erinmez
SS-108
2017-2020 Yıllarında Solunum Yolu Viral Enfeksiyon Etkenlerinin Dağılımı
Selin Gamze Kılıç
SS-109
Karbapenem Dirençli K.pneumoniae İzolatlarında Klonal Dağılımın Mortalite Üzerine Etkisi
Berna Özer

SS-110
Kistik Ekinokokkoz Ön Tanılı Hastalarda Anti-{Echinococcus granulosus} Antikorlarının Farklı Serolojik Yöntemlerle Araştırılması
Sidre Erganiş
SS-111
{Pelargonium sidoides}’in {Leishmania infantum} ve {Leishmania tropica} promastigot formlarına {in vitro} etkisi
Erdener Balıkçı
SS-112
Konya'da İnsan ve Hayvan Kistik Ekinokokkozu: Moleküler Tanımlama ve Türkiye'de İnsan Konakçıdan İlk {Echinococcus equinus }Raporu
Rugıyya Samadzade

SS-113
{Toxoplasma Gondii} ve Nörodejeneratif Hastalıklar Arasındaki Olası İlişki
Rugıyya Samadzade
SS-114
HIV Enfeksiyonunda QuantiFERON-TB Gold Plus Yönteminin Performansının Değerlendirilmesi
Melike Yaşar Duman
SS-115
Aktif Tüberküloz Hastalarında QuantiFERON®-TB Gold Plus Testinin Performansının Değerlendirilmesi
Melike Yaşar Duman

SS-116
Klinik örneklerde izole edilen Mycobacterium tuberculosıs kompleks türlerinin gyrB PCR-RFLP yöntemi ile belirlenmesi
Alper Togay
SS-117
Yapay Zeka Modellemesi ile Mycobacterium tuberculosis Tanısı Yapılabilir mi?
Meryem Güvenir
SS-118
Tüberküloz ve COVID-19: Eş Zamanlı İki Salgın
Elif Seren Tanriverdi

SS-119
Van ve Çevre İllerden İzole Edilen M. tuberculosis İzolatlarının In house PCR yöntemleriyle Moleküler Epidemiyolojik Tiplendirilmesi
Elif Aydın
SS-120
COVID-19 Enfeksiyonunda Semptomatik ve Asemptomatik Vakalarda Anti-SARS-CoV-2 Antikor Cevabının Değerlendirilmesi
Yasemin Coşgun
SS-121
Solunum virüslerinin saptanmasında hızlı moleküler yöntem ile rutin mültipleks PCR yönteminin karşılaştırılması
Mehmet Soylu

SS-122
İstanbul'da bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde HIV pozitif bireylerde HCV koenfeksiyonu araştırılması
Mehmet Emin Bulut
SS-123
Türkiye'den Bildirilen SARS-CoV-2 Tüm Genom Sekanslarında, RT-PCR Tanı Kitlerinin Analiz Bölgelerindeki Nükleotid Değişimlerinin Değerlendirilmesi
Alihan Bulgurcu
SS-124
Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonu Etkenlerinin Moleküler Yöntemlerle Tespiti ve Epidemiyolojisi
Sümeyra Kayalı

SS-125
Akut Solunum Yolu Enfeksiyonu Olan Hastalarda Pandemik İnfluenza A Virüsünün Son 10 Yıldaki Sıklığının Araştırılması
Ayça Aydın Uysal
SS-126
Pandemi öncesinde akut solunum yolu enfeksiyonu olan hastalarda influenza virüsü, koronavirüs ve çoklu viral enfeksiyonların dağılımının araştırılması
Hasan Selçuk Özkan
SS-127
Pandemi Öncesi 2019-2020 Kış Sezonunda Solunumsal Viral Etkenler ve İnfluenzada Oseltamivir Direnci
Mustafa Altındiş

SS-128
Romatoloji Hastaları Hepatit B Aşısını Uygun Zamanda Oluyor mu?
Seichan Chousein Memetali
SS-129
Manisa Bölgesinde Kadınlarda Human Papilloma Virus Prevalansı Ve Genotip Dağılımı
Nalan Yıldız
SS-130
Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu Olan Çocuklarda Hızlı Moleküler Tanı Testi Kullanımının Hasta Yönetimine Etkisi
Tansu Gülbahar Aydoğan

SS-131
Covid-19 Ön Tanısı İle Yatıp Vefat Eden Hastaların Mortalite Risk Faktörlerinin Belirlenmesi
Büşra Çalışır
SS-132
Anti-SARS-CoV-2 antikorlarının tespiti için immünolojik testlerin değerlendirilmesi
Aydan Karagül
SS-133
Akut Gastroenteritli Beş Yaşın Altındaki Çocuklarda Rotavirüs ve Adenovirüs Antijenlerinin Araştırılması
Merve Ayyıldız

SS-134
COVID-19 Tanısında Farklı Örnek Alım Yöntemlerinin Etkinliklerinin Kıyaslanması
Yeşim Tuyji Tok
SS-135
SARS-CoV-2 ile enfekte asemptomatik ve semptomatik vakaların klinik ve moleküler olarak değerlendirilmesi
Ayşe Arıkan
SS-136
HIV-1 ile Enfekte Tedavi-Naif Hastalarda Aktarılmış İlaç Direnci Mutasyonları ve HIV-1 Alt Tipleri
Rabia Can Sarınoğlu

SS-137
İnsan bağışıklık eksikliği virusu (HIV) ile infekte kişilerde insan pegiviruslarının (HPgV) sıklığı ve genotip çeşitliliğinin araştırılması
Ebru Yücebağ
SS-138
COVID-19 Geçiren Sağlık Çalışanlarının Antikor Düzeylerinin Periyodik Değerlendirilmesi
Yeşim Tuyji Tok
SS-139
Covid-19 pozitif hastalarda akut faz reaktanlarının ve proinflamatuar sitokin düzeylerinin hastalığın prognozu üzerine etkisinin incelenmesi
Büşra Özkaya
SS-140
Isparta İlinde Kadınların Servikal Sürüntü Örneklerinde HPV DNA Genotiplerinin Dağılımı
Tuğba Ayvalık
SS-141
Anti SARS-CoV-2 Antikorlarının Saptanmasında Farklı Ticari Kitlerin Karşılaştırılması
Rabia Can Sarınoğlu
SS-142
SARS-CoV-2-RT-PZR Pozitif COVID-19 Hastalarının Solunum Yolu Tekrar Örneklerindeki RT-PZR Sonuç Dinamikleri
Sibel Gümüş